Wczesne Wspomaganie Rozwoju WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) to w pełni refundowane, zintegrowane działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i medyczne, które mają na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka. Działania te obejmują również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z zaburzonym dzieckiem.

Jaki jest cel wczesnego wspomagania rozwoju

Celem zorganizowania wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia zaburzeń do podjęcia nauki w szkole.

Co potrzebuję, aby zacząć realizować WWR?

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia taka wydawana jest wyłącznie przez publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne.

Dla dzieci zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkola na terenie działania Naszej poradni opinie o potrzebie WWR wydaje Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17.

Rodzic bądź opiekun prawny składa wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie posiadanej dokumentacji:

– zaświadczenia lekarskiego o rodzaju niepełnosprawności dziecka

– opinii psychologicznej

– orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada)

– opinii wychowawcy z przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola)

– innej posiadanej dokumentacji (np. opinii logopedycznej, rehabilitacyjnej itp.)

Opinia o potrzebie WWR, oprócz podstawowych danych i podstawy prawnej, zawiera m. in.:

– stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju,

– wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb,

– uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy i wsparcia.

 

Wypełnij formularz – oddzwonimy i umówimy się na spotkanie!


O WWR przeczytasz również tutaj

 

Centrum Terapii SENSUO

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu

Aleja Okrężna 79
88-100 Inowrocław

Masz pytania?

Zadzwoń – czekamy!
602 501 498

W ramach WWR prowadzimy zajęcia:

  • Ogólnorozwojowe
  • Logopedyczne
  • Neurologopedyczne
  • Integracji Sensorycznej
  • z Psychologiem
  • Terapii Ręki
  • Elektrostymulacji