Rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów
[dt_sc_simple_heading type=”simple” tag=”h3″ text=”Rozwój kompetencji kluczowych uczniów – Profesjonalne kadry procesu wspomagania”]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi[/dt_sc_simple_heading]

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie „Profesjonalne kadry procesu wspomagania” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.02.10.00-00-7024/18-00. Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ma na celu aktualizacje/podniesienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki, w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w procesie edukacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestnika.

Wsparcie obejmuje bezpłatne szkolenia w liczbie 90 h z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji (szkolenia stacjonarne 70 godzin, 3 zjazdy 3 dniowe; 4 moduły e-learningu- równolegle do szkoleń stacjonarnych, łącznie 20 godzin).

Wsparcie prowadzone będzie w obszarach związanych z rozwojem kompetencji kluczowych uczniów:

 • cyfrowych (TIK),
 • w wieku przedszkolnym
 • matematyczno-przyrodniczych,
 • porozumiewania się w językach obcych,
 • postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej,
 • umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

Projekt skierowany jest do:

• nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (szkół, przedszkoli)
• pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN, ODN),
• pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP),
• pracowników bibliotek pedagogicznych (BP),
• doradców metodycznych,
• indywidualnych specjalistów i trenerów świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, którzy współpracują z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania bądź deklarują chęć nawiązania takiej współpracy – w tym nauczyciele szkól, przedszkoli (także na emeryturze).

Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy projektu są zobowiązani do objęcia jednej szkoły/placówki/przedszkola wspomaganiem, które nie realizowało wcześniej podobnego wspomagania. Wspomaganie przeprowadzone przez Uczestnika projektu w wybranej przez niego placówce, będzie realizowane, po zakończeniu wsparcia szkoleniowego i obejmie diagnozę potrzeb placówki, zgodnie z przekazaną Uczestnikowi wiedzą podczas szkoleń i metodologią pracy.

Warunkiem uczestnictwa jest brak wcześniejszego lub równoległego uczestnictwa w projekcie realizowanym przez ORE w projekcie pozakonkursowym ORE: Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych oraz innych Projektach dofinansowanych w ramach konkursu nr. POWR.01.10.00-IP.02-00-005/16 i POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne.

O szkoleniu:

Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, w tym praktyków – aktywnych i byłych dyrektorów szkół, znających specyfikę i perspektywę pracy w placówkach oświatowych, szczegółowy program szkoleń – dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Uczestnicy zobowiązani są do udziału w min. 85% zajęć stacjonarnych.

Uczestnicy mają zapewnione przez Organizatora:

 • lunch i przerwy kawowe,
 • nocleg ze śniadaniem i kolacją – dla osób mieszkających poza miejscem szkolenia,
 • dostęp do panelu e-learningowego,
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
 • doradztwo indywidualne i grupowe w czasie trwania całego procesu wspomagania.
[dt_sc_simple_heading type=”simple” tag=”h3″ text=”Wypełnij formularz rejestracyjny:”]Rozwój kompetencji kluczowych uczniów[/dt_sc_simple_heading]